Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Glasbena šola Ormož
Grajski trg 1
2270 Ormož
telefon: 02 / 741 07 30
fax: 02 / 741 07 31
Odgovorna uradna oseba: Tatjana PETEK, ravnateljica
tel.: 02 / 741 07 30
tatjana.petek@gsormoz.si
Datum prve objave kataloga: September 2006
Datum zadnje spremembe: Maj 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gsormoz.si/glasbena-sola/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije: Tatjana PETEK, ravnateljica

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje
Glasbena šola Ormož
Grajski trg 1
2270 Ormož
Ravnateljica: Tatjana Petek
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Katja Tretjak,
Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d. o.o.
Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Telefon: 059 340 912
Skupne službe: tajništvo
računovodstvo
tehnična služba
Podatki o zaposlenih – so dostopni na spletni strani http://www.gsormoz.si/zaposleni/ in v Letnem delovnem načrtu
Organigram zavoda 

ČLANI SVETA ZAVODA:
– Mesarič Tadeja – zaposleni – predsednica
– Horvat Robert – občina Ormož – podpredsednik
– Škrjanec Boris – občina Ormož
– Kosi Stanislava – občina Sveti Tomaž
– Megla Samuel – starš
– Barbara Podgorelec – starš
– Cerovič Ostrc Mojca – starš
– Feguš Doroteja – zaposleni
– Pečar Laznik Tina – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Kociper Polona – zaposleni

RAVNATELJICA:
– Tatjana Petek

UČITELJSKI ZBOR

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE

ČLANI SVETA STARŠEV:
– Megla Samuel – godala
– Jurkovič Katja – klavir
– Podgorelec Barbara – tolkala, pihala, trobila
– Hudin Natalija– petje
– Sabina Fras – harmonika
– Cerovič Ostrc Mojca – diatonična harmonika
–      – kitara

Katalog javnih storitev
Zavod zagotavlja svojim uporabnikom: izobraževanje – osnovna stopnja glasbena šola
PROGRAMI PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
GLASBENA PRIPRAVNICA
GLASBA – instrument/petje
PLESNA PRIPRAVNICA
PLES – balet
IZDAJA JAVNIH LISTIN SPRIČEVALA, OBVESTILA, POHVALE…
IZPISI IZ EVIDENC
Pogoji za vpis v posamezne programe so navedeni na spletni strani zavoda http://www.gsormoz.si/ v skladu z zakonodajo in predpisi.

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi: ·         Odlok o ustanovitvi
·         Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
·         Pravila Glasbene šole Ormož
·         Pravilnik delovnih mest Glasbene šole Ormož
·         Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
·         Poslovnik Sveta zavoda Glasbene šole Ormož
·         Pravilnik o uporabi službenega vozila
·         Šolski pravilnik o vpisu v Glasbeno šolo Ormož
·         Pravilnik o delovnem času
·         Izjava z oceno tveganja
·         Hišni red Glasbene šole Ormož
·         Pravila Covid-19 GŠ Ormož
·         Načrt kontinuiranega dela v času koronavirusa
Državni predpisi: ·         Povezava na državni register predpisov
·         Povezava na MIZŠ
·         Povezava na Uradni list RS
·         Povezava na Državni zbor RS
Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače  ne jamčimo  za vsebino objavljenih besedil. ·         Zakon o zavodih /ZZ/
·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/
·         Zakon o šolski inšpekciji /ZSolI/
·         Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/
·         Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
·         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
·         Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
·         Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
·         Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
·         Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/
·         Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
·         Zakon o knjižničarstvu /ZKnj/
·         Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/
·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
·         Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
·         Zakon o računovodstvu
·         Zakon o glasbenih šolah
·         Zakon o osnovni šoli /ZOsn/
·         Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
·         Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
·         Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah
·         Odredba o izobraževalnem programu GLASBENA PRIPRAVNICA
·         Odredba o izobraževalnem programu PLESNA PRIPRAVNICA
·         Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
Predpisi EU: ·         MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI
·         MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI
·         ČLANSTVO V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlog predpisov /
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: ·         Letni delovni načrt (LDN) za posamezno šolsko leto
·         Letno poročilo za posamezno šolsko leto
·         Finančni načrt zavoda
·         Predmetniki za glasbene šole 
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: /
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Notno gradivo
Pomembni vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

Podatki o pomembnejših dogodkih, novicah so objavljeni na spletni strani zavoda.

Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni v Letnem delovnem načrtu.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta www.gsormoz.si ob vsakem času. 
Informacije in vsi pravilniki so fizično dostopni vsak delavnik med 11. in 15. uro na sedežu šole.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  • pogoji za vpis v izobraževalne programe
  • trajanje izobraževalnih programov
  • pogoj izpisa, prepis na drugo šolo
  • opravljanje privatnih izpitov
  • višina prispevka staršev za izobraževanje otrok